Tri ân mái trường Nguyễn Siêu

15:52 14/09/2021

Kiến thức giáo học pháp có dạy: "Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng là con đường truyền thụ kiến thức của giáo viên đến học sinh"...

Khi d trường THCS và THPT công lp, tôi đã s dng kênh hình, kênh ch ca SGK, bng đen phn trng ri c nhng tranh t v đ ging dy cho hc sinh.

Năm 2009, tôi v hưu sm và xin được dy môn Công ngh  khi THCS và THPT Nguyn Siêu. Thi đim đó, máy chiếu projector ở các trường công lập rất ít, nhưng  Nguyễn Siêu, mi lp đu có máy chiếu và pont lp sn. T đó tôi son ging bng trình chiếu Powerpoint. Vn kênh hình, kênh ch ca SGK, bng, phn... nhưng sự kết hp máy chiếu có câu hi gi mở cùng vi nhng hình nh cp nht thc tế k thut mi nht đã giúp s tiếp nhn kiến thc đng thi truyn cm hng hc tp cho các con học sinh. 

Dưới mái trường này, "k cương, tình thương, trách nhim" đã tr thành nếp dy và nếp hc ca thầy và trò.

Gi thc hành  lp 9

HS làm vic theo nhóm  phòng thí nghim, khi kim tra đánh giá, mi em đu phi thuyết minh hot đng ca mch đin trên sn phm đã làm. Thầy cm phích đin vào  đin; Cho HS bt tt công tc đin. Đèn 220V-25W bt sáng, HS phn khi vi thành qu ca mình.

 

Nhà trường đ cao các hot đng tri nghim sáng to hàng năm cho HS tng môn hc và tng khi lp.

Nhóm Công ngh khi đó có tôi Đ Văn Đim, cô Hng Vân, cô giáo Thanh Hòa. Chúng tôi đã đến liên h vi cơ s đ HS đến tri nghim, chun b thuyết minh. Sau đó làm kế hoch trình BGH nhà trường. Sau khi duyt phương án, đúng ngày giờ, trường b trí ô tô đưa chúng tôi vi hc sinh đi và có thêm giáo viên ch nhim lp cùng lãnh đo ca BGH đi giúp đ

Lp 6, các em được tham gia hot đng tri nghim ti làng la Vn Phúc, Hà Đông; Ti đây các em được biết cây dâu có lá cho tằm ăn, tằm nh tơ thành kén, ri se si dt thành tm La.

 

Lp 8, các em được tham gia hot đng tri nghim ti làng gm s Bát Tràng.

HS thc hành vic v màu lên sn phm

 

Lp 11 các em tri nghim ti khoa Sư phm k thut - Trường Đại học Sư phạm Hà Ni.

HS được hướng dn thc hành dũa sn phm kim loi.

HS được kĩ thut viên hướng dn tin sn phm kim loi trên máy tin.

 

Có năm các em lp 11 còn được tri nghim ti công ty Nissan Vit Nam.

HS được tìm hiu  v cu to, các b phn trong ô tô như bánh răng, hp s, đai truyn, khp các đăng... và h thng truyn chuyn đng trong ô tô ti công ty Nissan Vit Nam ti Trung tâm công ngh cao Hòa Lc.

 

K nim sâu sc trong đi dy hc ca tôi

Đây là hình nh gi hc cui cùng ca năm hc 2018 ti lp 11A1 - gi dy cui cùng sau 9 năm ca tôi ti trường Nguyn Siêu, cũng là gi dy cui cùng sau 39 năm ca tôi ti các trường công lp và mt trường ngoài công lp là Nguyn Siêu. Tôi xúc đng khi các em đề ngh tôi dy tiếp lp 12 cho các em ri hẵng ngh. Tôi nói: “Thầy cơn, vì nay thầy đã sang 66 tui ri.

Hình nh n tượng

Thầy Nguyn Trng Vĩnh - Ch tch hi đng qun tr nhà trường: Thầy như mt chính y Trung đoàn năm xưa ca chúng tôi. Nhng người cu chiến binh tui con, tui em ca thầy, nay là giáo viên, công nhân viên ca nhà trường Nguyn Siêu được vinh d chnh cùng thầy nhân dp ngày thành lp quân đi nhân dân VN 22/12/ 2017 ti phòng hp ca cán bộ, giáo viên nhà trường.

 

Li cơn ca tôi gi ti nhà trường:

Xin cơn mái trường Nguyn Siêu, xin cơn thầy Nguyn Trng Vĩnh, cô Dương Th Thnh, cô Nguyn Th Minh Thúy đã có đường li lãnh đo và điu hành tht tuyt vi để tôi vi các đng nghip khác được cng hiến, được phát huy kh năng ca mình trong gi dy trên lp và trong vic t chc các hot đng tri nghim thành công. Tôi cm thy hnh phúc khi được làm vi  đây. Nhân dp này, tôi xin kính chúc Hi đng Qun tr và các đng chí Ban giám hiu, các thầy cô giáo trường ta luôn mnh khe, hnh phúc đ đưa trường Nguyn Siêu đt được nhiu thng li to ln hơn na.

 

Đỗ Văn Điểm (nguyên Giáo viên môn Công nghệ Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu)