Công tác Đảng


Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/QU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022 về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị"

"Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị..."

Thực hiện kế hoạch số 60-KH/QU ngày 18/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Cầu Giấy, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 12-KH/ĐU ngày 23/02/2022

Mừng Đảng, mừng Xuân!

[Bản tin Phát thanh Măng non tháng 2/2022 của Đoàn trường và Liên Đội Trường Nguyễn Siêu]

Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ

Ngày 05/01/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ trường THPT Nguyễn Siêu tiến hành Hội nghị đầu tháng 01/2022 đã thông qua Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu, thống nhất mục tiêu, tư tưởng chi đạo cần tập trung vào những nhiệm vụ chính sau:

Quy định về những điều đảng viên không được làm

Thực hiện công văn số 222-CV/VPQU ngày 20/12/2021 của Văn phòng Quận ủy Cầu Giấy về việc gửi Quy định 46 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Hướng dẫn 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 44 – KH/QU ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Quận uỷ Cầu Giấy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu đã ban hành kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 15/11/2021 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Kế hoạch số 40-KH/QU, ngày 04/10/2021 của Quận ủy Cầu Giấy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch số 08-Kh/ĐU ngày 07/10/2021.

91 mùa xuân có Đảng

Hôm nay, 3-2-2021, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vui mừng và xúc động kỷ niệm sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tròn 91 tuổi!

“Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị..."

Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu ban hành và triển khai kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 11/01/2021 về Triển khai thực hiện Chương trình số 01-Ctr/QU ngày 04/01/2021 của Quận ủy Cầu Giấy