Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

14:00 01/07/2022

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng.

>>> Công văn của ĐẢNG ỦY TRƯỜNG THPT NGUYỄN SIÊU v/v gửi bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, xin xem TẠI ĐÂY.

>>> Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII, xin xem TẠI ĐÂY!