Trường Nguyễn Siêu đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy

15:13 21/04/2022

Chiều ngày 21/4/2022, Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Siêu đã đón đoàn kiểm tra công tác Đảng của Quận ủy Cầu Giấy (Theo quyết định số 967-QĐ/QU ngày 23/3/2022 của Quận ủy Cầu Giấy).

Trưởng đoàn kiểm tra là Đ/c Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Cầu Giấy. Đ/c Lê Thị Tú - UV Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Quận ủy là Phó đoàn. Các thành viên: Đ/c Lê Thị Thủy - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Đ/c Lương Mậu Hùng - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - QUV, Chủ tịch LĐLĐ quận và thư ký là Đ/c Phùng Đức Hữu -  Phó Ban Tổ chức Quận ủy.

Đoàn đã dự sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Chi bộ THCS-THPT Nguyễn Siêu: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. 

Tiếp đó, đoàn tiến hành kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/QU, ngày 04/01/2021 của Quận ủy về “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021 - 2025”; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “Về những điều đảng viên không được làm”.

Đoàn kiểm tra công tác Đảng quận Cầu Giấy làm việc và dự sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của Chi bộ THCS-THPT Nguyễn Siêu