Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2021

09:30 08/11/2021

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp 2013.

Tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta. Chính vì vậy, theo đề xuất của Chính phủ, ngày 09/11 - Ngày ban hành Hiến pháp 1946 được coi là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Hình ảnh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại Trường Nguyễn Siêu năm 2020

Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2021, Trường Nguyễn Siêu đã đưa ra các nội dung hoạt động hưởng ứng tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; các dự thảo chính sách, quy định pháp luật của Trung ương và Thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực giáo dục, đến nhà trường, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; những vấn đề dư luận quan tâm và cần định hướng. Trong đó, trọng tâm tập trung liên quan các nội dung về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ môi trường; phòng cháy, chưa cháy và cứu nạn, cứu hộ; trật tự văn minh đô thị, an ninh, an toàn trường học, an toàn giao thông; phòng, chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống tác hại của thuốc lá, nói không với ma túy và các hình thức liên quan đến ma túy; xây dựng nếp sống “văn hóa trong phòng, chống dịch Covid-19”.

Bên cạnh đó, Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong nhà trường, nơi công cộng, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; những thông tin về cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử của Thành phố; sử dụng các dịch vụ công mức độ 3; 4 lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng được phổ biến, tích hợp vào hoạt động học tập của học sinh, sinh hoạt chuyên môn của cán bộ - giáo viên trong suốt tháng 11, 12. Bao gồm:

- Giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương “Người tốt, việc tốt” trong việc xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

- Tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh  chủ động tìm hiểu pháp luật; tìm hiểu nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh nhất là văn bản mới có hiệu lực năm 2020, năm 2021.

- Tuyên truyền nâng cao thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường, Nếp Nguyễn Siêu, sổ tay học sinh, cẩm nang dành cho cha mẹ học sinh…

Với thầy và trò trường Nguyễn Siêu, ngày Pháp luật không chỉ giới hạn trong 1 ngày (09/11), mà phấn đấu sẽ là 365 ngày trong năm, mọi cá nhân trong trường đều tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật và các quy định của nhà trường.

Một số hình ảnh trong tiết chuyên đề Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 của học sinh THCS và THPT Nguyễn Siêu