"Tự soi, tự sửa"

19:00 02/03/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/QU, ngày 18/02/2022 của Quận ủy Cầu Giấy về Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị,

Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu ban hành và triển khai kế hoạch số 13-KH/ĐU ngày 02/03/2022 về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề “Tự soi, tự sửa” nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của mỗi đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu. Khắc phục tình trạng tự phê bình và phê bình, sửa chữa sai lầm khuyết điểm mang tính hình thức, chiếu lệ; các biểu hiện thiếu tự giác và thiếu trung thực, bao che, nể nang trong sinh hoạt đảng của chi bộ, đảng viên.

Toàn văn kế hoạch trong hyperlink bên dưới:

>>> Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "Tự soi, tự sửa"