Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM

08:00 05/03/2022

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 40-KH/QU ngày 04/10/2021 của Quận ủy Cầu Giấy về việc thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,

Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu ban hành và triển khai Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 05/03/2022 về "Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022" tới các chi bộ trực thuộc; Đồng thời kịp thời phát hiện, giải quyết từ sớm, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, khuyết điểm; góp phần giải quyết kịp thời những bức xúc, hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển nhà trường tạo chuyển biến tích cực và rõ nét trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn văn kế hoạch, xin đọc tại hyperlink bên dưới: 

>>> Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022