Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022

08:00 26/02/2022

Thực hiện Hướng dẫn số 40-HD/QU ngày 18/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy, Đảng ủy trường THPT Nguyễn Siêu xây dựng Hướng dẫn số 01-HD/ĐU ngày 25/02/2022 về "Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị"

Toàn văn hướng dẫn trong hyperlink bên dưới:

>>> Hướng dẫn nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị