Cập nhật các văn bản công tác của Đảng

18:00 05/03/2022

(Nghị quyết, Kế hoạch, Quyết định, Quy định, Hướng dẫn...)

>>> Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 (05/03/2022)

>>> Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với chủ đề "Tự soi, tự sửa" (02/03/2022)

>>> Hướng dẫn nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị (25/02/2022)

>>> Kế hoạch thực hiện kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lí nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" (23/02/2022)

>>> NGHỊ QUYẾT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Trường Nguyễn Siêu (06/01/2022)

>>> Quyết định v/v đánh giá, xếp loại chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2021 (16/12/2021)

>>> Hướng dẫn thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm (29/11/2021)

>>> Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" (07/10/2021)

>>> Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình số 01-Ctr/QU ngày 04/01/2021 của Quận ủy Cầu Giấy về "Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2021-2025 (11/01/2021)

>>> NGHỊ QUYẾT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Trường Nguyễn Siêu (06/01/2021)

>>> Quyết định ban hành "Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khóa II nhiệm kỳ 2020-2025 (16/08/2020)

>>> Phân công công tác các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu nhiệm kỳ 2020-2025 (18/07/2020)

>>> Chương trình, kế hoạch công tác của BCH Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu (nhiệm kỳ 2020-2025) (15/07/2020)

>>> Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường THPT Nguyễn Siêu nhiệm kỳ 2020-2025 (15/06/2020)

>>> Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu nhiệm kỳ 2020-2025 (10/6/2020)

>>> NGHỊ QUYẾT Đại hội lần thứ II Đảng bộ trường THPT Nguyễn Siêu (nhiệm kỳ 2020-2025) (10/6/2020)

>>> NGHỊ QUYẾT lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Trường Nguyễn Siêu (06/01/2020)

>>> Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương (25/10/2018)