ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ KĨ NĂNG HỌC TẬP ƯU VIỆT & AN TOÀN MẠNG 2020 TẠI SINGAPORE
REGISTRATION FORM OF THE STUDY SKILLS & CYBER LITERACY CAMP 2020 IN SINGAPORE

Cảm ơn bạn đã dành thời gian để hoàn thành hồ sơ này. Xin sử dụng định dạng dd/mm/yy khi trả lời câu hỏi.
Thank you for devoting your time to complete this profile. Please using the format dd/mm/yy when answering.


Chưa chọn ảnh
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống

Tình trạng sức khỏe
Health conditions
Không được để trống
Đang sử dụng thuốc
Medicine
Thức ăn bị dị ứng (nếu có)
Food allergies (if any)
Dị ứng khác (phấn hoa, lông chó mèo...nếu có)
allergies (pollen, furry dogs cats ... if any)

Học sinh đã tham gia chương trình trại hè/trao đổi học sinh nào hay chưa? (Nếu rõ các nước đã đi qua)
Have you ever taken part in any summer programmes or student exchange programmes before? (List the countries that you have ever visited)
Sở thích
Hobbies
Không được để trống
Năng khiếu
Talent
Không được để trống

Trình độ ngoại ngữ / Language proficiency
Chứng chỉ Tiếng Anh (nếu có)
Official Certificate (if any)
Sai định dạng điểm(vd: 9.5)
Trình độ Tiếng Anh
Level of English
Nói / Speaking
Viết / Writing
Đọc / Reading
Nghe / Listening
Ngoại ngữ khác (nếu có)
Other languages (if any)

Năng lực học tập / Study Ability Assessment
Điểm trung bình môn kì học gần nhất
GPA of the previous term
Sai định dạng điểm(vd: 9.5)
Hạnh kiểm
Conduct

Vì sao em đăng kí tham gia chương trình này?
Why do you register in this programme?
Không được để trống
Em có thể host nhiều hơn 1 học sinh được không? Nêu số lượng học sinh (nếu có)
Can you host more than one student? If yes: how many?
Không được để trống
Em có thể host học sinh khác giới được không?
Can you host a person of the opposite gender?
Không được để trống

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chúng tôi tự nguyện đăng ký cho con tham gia chương trình này. / We hereby declare that the above statements are true and we voluntarily register our child to participate in this program.

Không được để trống
Không được để trống
Không được để trống


Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, xin vui lòng liên hệ:
Cô Trần Hà Ly – Bộ phận Quốc tế - tầng 1, nhà E, trường Nguyễn Siêu
Số điện thoại: 0909851293
Địa chỉ hòm thư: lytran@nguyensieu.edu.vn

If you need any further information, do not hesitate to contact
Ms. Tran Ha Ly – International Office – 1st floor, E building, Nguyen Sieu school
Mobile phone: 0909851293
Email address: lytran@nguyensieu.edu.vn