VONS - Voice of NSers (3)

11:24 25/09/2017

English news from Ngọc Minh, Khánh Vy, Hà Phương - class CIE7D.

Ngọc Minh, Khánh Vy, Hà Phương - CIE7D

  • * Duyệt nội dung: Cô Trịnh Hải Yến
  • Kỹ thuật âm thanh: Thầy Nguyễn Tiến Thức